Không mạo hiểm thì chẳng làm gì được

Không mạo hiểm thì chẳng làm gì được

Không mạo hiểm thì chẳng làm gì được