Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng

Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng

Khó khăn không phải để quật ngã ta, nhưng là để ta quật ngã chúng